Ел рәміздері тәуелсіздік айғағы

 • Идея независимости в изобразительном искусстве Казахстана. -Алматы: ИЛИ МОП РК, 2011. - 420 е., вкл. 20 с.
  Идея независимости в изобразительном искусстве Казахстана. -Алматы: ИЛИ МОП РК, 2011. - 420 е., вкл. 20 с.

  Книга посвящена изучению отражения идеи независимости на разных этапах и уровнях развития художественной культуры Казахстана. Особое внимание уделено художественным стратегиям национальной идентичности, выявляющим идеи государственности, исторических корней и преемственности культурного опыта.Данная книга рассчитана на художников, искусствоведов, культурологов, студентов художественных вузов и всех интересующихся изобразительным искусством Казахстана нового и новейшего времени.

 • Елбсы және Мәдениет: Сборник материалов и документов (қазақ және орыс тілдерінде). Под общ. ред. А. С. Сағынғали, Б.М. Каиповой. - Алматы: ОФ «Ел-шежіре», 2012. - 312 с.
  Елбсы және Мәдениет: Сборник материалов и документов (қазақ және орыс тілдерінде). Под общ. ред. А. С. Сағынғали, Б.М. Каиповой. - Алматы: ОФ «Ел-шежіре», 2012. - 312 с.

  Сборник материалов и документов «Лидер Нации и культура» подготовлен в рамках реализации научного проекта «Первый Президент Республики Казахстан и возрождение независимой государственности» научной программы «Первый Президент и дальнейшее развитие независимого Казахстана» Музея Первого Президента Республики Казахстан.

  В сборнике собраны материалы выступлений, законодательная база и статьи Главы государства в области культуры и культурной политики Республики Казахстан, а также представлены исследовательские оценки в СМИ деятельности Лидера Нации в сфере культуры.

  В данной работе впервые в научный оборот введены материалы из Личного архива Главы государства с его пометами, а также материалы из фондов Музея Первого Президента Республики Казахстан. Сборник адресован широкому кругу читателей и может быть использован как справочное и учебное пособие.

 • Мемлекеттік тіл саясаты (нормативтік-құқыктық актілер жинағы)-Государственная языковая политика (сборник нормативно-правовых актов) / - Астана: «Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалык үйлестіру-әдістемелік орталығы» РМҚК, 2014. - 912 бет.
  Мемлекеттік тіл саясаты (нормативтік-құқыктық актілер жинағы)-Государственная языковая политика (сборник нормативно-правовых актов) / - Астана: «Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалык үйлестіру-әдістемелік орталығы» РМҚК, 2014. - 912 бет.

  Тіл саясаты - мемлекеттік саясат, ол егеменді еліміздің берік аркауы, демографиялық, әрі саяси ахуалдың турақтылығын камтамасыз ететін ықпалды күш, сондықтан бұл жинаққа Қазақстан Республикасында тілдерді қолданудың құқықтық негіздері, еліміздегі тіл саясатын құқықтық тұрғыдан реттеп, оны тиімді жүргізуге катысты қабылданған заң актілері, бағдарламалар және қаулы-қарарлар топтастырылған.

  Жинақ мемлекеттік қызметшілерге, жоғары оқу орындарының заң және құқықтану факультеттерінің студенттері мен магистранттарына, заң саласының қызметкерлері мен мемлекеттік тіл саясатын терең білуді қалайтын қалың оқырманға арналған.

  Языковая политика - это государственная политика, которая является опорой суверенности страны и демографической, политической стабильности. В этом сборнике сконңентрированы правовые основы использования языков в Реепублике Казахстан, а также законы, акты, программы и постановления, регулирующие языковую политику страны.

   

  Сборник адресован для государственных служащих, для студентов и магистрантов Юридического факультета, специалистам работающим в законодательной сфере, а также широкому кругу читателей.

 • Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев - Тәуелсіз мемлекеттің негізін қалаушы / Бас ред. Б.Ө. ЖАҚЫП. - Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» ЖШС, 2010. - 228 бет.
  Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев - Тәуелсіз мемлекеттің негізін қалаушы / Бас ред. Б.Ө. ЖАҚЫП. - Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» ЖШС, 2010. - 228 бет.

  Бұл кітап Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетінің тапсырысы бойынша шығарылып отыр

 • «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік рәміздерінің қалыптасу тарихы».Альбом-кітап / Б.Ғ. Аяғанның жалпы редакциясымен. - Астана: Мемлекеттарихы институты, 2012. - 176 б.
  «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік рәміздерінің қалыптасу тарихы».Альбом-кітап / Б.Ғ. Аяғанның жалпы редакциясымен. - Астана: Мемлекеттарихы институты, 2012. - 176 б.

  Кітапта мемлекеттік рәміздердің авторлары және олардың эскиздермен жұмысы естеліктеріне негізделген материалдар берілген. Еліміздің ресми нышандарын жасаудағы Қазақстан Республикасы Президенті - Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың рөліне баса назар аударылады. Өйткені, Елбасының мемлекет құрылымының басты қағидалары туралы идеялары рәміздердің идеялық-мазмұндық тұжырымдарын анықтауда маңызды орын алады. Мемлекеттік нышандардың патриоттық тәрбие берудегі рөлі ерекше. Онда ұлттық құндылықтар мен қағидалар дәріптеледі. Елтаңба, Ту және Әнұран мемлекетіміздің әлемдік қауымдастықтағы ұстанымына ықпал етеді. Егемен Қазақстанның нышандарында тарихи дамудың ерекшеліктері, тәуелсіз мемлекеттің философиясы мен ой-санасы, қазақ халқының сан ғасырлық арман-мұраты көрініс береді.

  В книге представлены материалы об авторах Государственных символов, их воспоминания о работе над эскизами. Подчеркнута роль Президента Респулики Казахстан  Лидера нации Н.А. Назарбаева, который принимал непосредственное участие в работе по созданию официальных атрибутов независимости Казахстана. Идеи Главы государства о главных принципах построения государства сыграли важную роль при определении концепции идейно-содержательного контекста символов. Атрибуты государственности имеют особое значение в деле патриотического воспитания. Они олицетворяют ценности, принципы и приоритеты, наглядно раскрывают суть исторической судьбы народа и страны. Герб, Флаг и Гимн содействуют государству в его позиционировании на международной арене. В символике суверенного Казахстана отражаются особенности исторического развития, мышления и философии независимого государства, воплощена многовековая мечта казахского народа, казахстанского общества о свободе, о самостоятелм пути своего развития.

  Шаймерденов Е.Ш.

 • Қазақстан Республикасының тәуелсіздік рәміздері. Символы независимости Республики Казахстан. The symbols of independence of the Republic of Kazakhstan.- Алматы:
  Қазақстан Республикасының тәуелсіздік рәміздері. Символы независимости Республики Казахстан. The symbols of independence of the Republic of Kazakhstan.- Алматы:

  Кітапқа еліміздін, мемлекеттік рәміздері туралы зерттеу еңбектер және Қазақстан Республикасының заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген Конституциясының ресми мәтіні енгізілген. Ата заңымыз бен ұлттык зердемізге, ой-санамызға бойтұмар болар рәміздердің  мән-мағынасын жақсы білу баршамыздың, әсіресе өскелең ұрпақтың парызы.

  В книгу включены материалы о государственных символах страны и официальный текст Конституции Республики Казахстан с изменениями и дополнениями. Уважительное отношение к официальным атрибутам государства, изучение конституционных прав граждан страны - это долг каждого, особенно, подрастающего поколения.

  The book includes documents with amendments regarding state symbols and official text of the Constitution. Each citizen of Kazakstan, which loves their country must have correct understanding of his/her state symbols. Especially this refer to younger generation. Knowledge of our constitutional rights and respect for our state symbols, must become traditional and essential part of our life.

 • Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері. Тәуелсіздік нышандары. - Алматы. Фотокітап. ТЖО «Тау Кайнар», 2015 - 324 б., қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде.көркем безендірілген.
  Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері. Тәуелсіздік нышандары. - Алматы. Фотокітап. ТЖО «Тау Кайнар», 2015 - 324 б., қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде.көркем безендірілген.

  Көркем безендірілген фотокітап Мемлекеттік рәміздер мен Тәуелсіздік нышандарына арналған. Көпшілік оқырманға ұсынылады.

 • Ш. Шахай. Астана - Қазақстанның Жүрегі. Кітап-альбом. - Астана: 2012. - 340 6. Ш. Шахай. Астана- Сердце Казахстана. книга-фотоальбом. - Астана: , 2012. - 340 с. Sh. Shakhay. Astana- Heart of Kazakhstan. Photo -album. - Astana: Saryarka Publishing House,
  Ш. Шахай. Астана - Қазақстанның Жүрегі. Кітап-альбом. - Астана: 2012. - 340 6. Ш. Шахай. Астана- Сердце Казахстана. книга-фотоальбом. - Астана: , 2012. - 340 с. Sh. Shakhay. Astana- Heart of Kazakhstan. Photo -album. - Astana: Saryarka Publishing House,

  Еліміздің бас қаласының,  Елбасымыздың қажырлы күш-жігерінің арқасында қанатын кеңге жайып бара жатқан Елорданың кешегісі мен бүгінгісі, оның ертеңгі қадамдары республикаға белгілі фотожурналист, көп жыл Қазақстан Республикасы

  Премьер-министрінің жеке фотосуретшісі қызметін атқарып жүрген шүкір Шахайдың

  «Астана - Қазақстанның жүрегі» атты фотоальбомында жан-жақты көрсетілген. Альбом тақырыптарға талғаммен, әрі мазмұндылықпен бөлінген. «Астананың өркендеуі - Қазақстанның өркендеуі» деген ұғымды терең аша келіп, еліміздің әраймағы бойынша суреттерді алға тарта отырып, сол арқылы Елорданың маңыздылығын, алатын орнын, мәртебесін айқындай түседі. Кітап-альбом көпшілік оқырмандарға арналған.

  В фотоальбоме «Астана – Қазақстанның журегі» («Астана - сердце Казахстана») известного в республикео -фотожурналиста Шукира Шахая, работающего личным фотографом

  Премьер-министра республики, жено настоящее и будущее главного города страны, созданного по инициативе Первого Президент Казахстана. Альбом дополнен фотографиями, сделанными в живописных уголках нашей родины. Своим и ботами фотохудожник открывает новую страницу в отечественном фотоискусстве - «Астананың  өркендеуі  - Қазақстанның  өркендеу!» («Расцвет Астаны - расцвет Казахстана»).

  The present and future of the country's main city, stretched due to the will and perseverance of our President ms steps to the future depicted in the photo album «Астана - Қазақстанның жүрегі « («Astana - the heari or Kazakhstan] of the known photojournalist in the Republic, working as the personal photographer of Prime Minister of the Republic of Kazakhstan, Shukir Shakhaya.

  Album elaborately divided by topics. Showing photos taken in all corners of our country, the author reveals the deep meaning of the phrase «Астананың гулденуі – Қазақстанның гулденуі  («Prosperity of Astana - the flowering  Kazakhstan*], emphasizing the importance of the authority and the place of the capital in the country's history.Photo-album intended for the general reader of the public.