Елбасы жол–елдіктің жолы. Путь президента путь страны

 • ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІ - ЕЛБАСЫ Н.А. НАЗАРБАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЛАРЫ «ҚАЗАҚСТАН-2030» СТРАТЕГИЯСЫ - «ҚАЗАҚСТАН-2050» СТРАТЕГИЯСЫ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІ - ЕЛБАСЫ Н.А. НАЗАРБАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЛАРЫ «ҚАЗАҚСТАН-2030» СТРАТЕГИЯСЫ - «ҚАЗАҚСТАН-2050» СТРАТЕГИЯСЫ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
 • Руководитель проекта - М.Б.Касымбеков, доктор политических наук, профессор Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Биография. - Астана: Деловой Мир Астана, 2012 г. — 304 с.
  Руководитель проекта - М.Б.Касымбеков, доктор политических наук, профессор Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Биография. - Астана: Деловой Мир Астана, 2012 г. — 304 с.

  История независимого развития Республики Казахстан неразрывно связана с именем ее основателя и Первого Президента — Нурсултана Абишевича Назарбаева.Данная книга представляет собой первый опыт официального историко-биографического исследования жизни и деятельности Н.А.Назарбаева. В ней прослежен его жизненный путь от простого сельского юноши до национального лидера.Основное внимание уделено политической биографии Н.А.Назарбаева, которая дана в исторической ретроспективе драматических и неоднозначных событий и процессов, сопровождавших развитие Казахстана на рубеже XX-XXI веков.Подготовленная на базе обширного массива архивных материалов биография является значимым документальным источником по новейшей истории Казахстана. Особую ценность ей придает то, что в книге наряду с богатым фотоиллюстративным материалом впервые воспроизведены аутентичные копии личных документов, что позволяет читателю полнее погрузиться в атмосферу описываемых событий.Книга адресована широкому кругу читателей.

 • Назарбаев Н. А. Созидая будущее / Предисловие К. Н. Келимбетова. — М.: Худож. лит., 2013. — 224 с.
  Назарбаев Н. А. Созидая будущее / Предисловие К. Н. Келимбетова. — М.: Худож. лит., 2013. — 224 с.

  Тематический сборник избранных материалов из более чем шестидесяти выступлений, статей и интервью Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева — о ключевых реформах в экономике и управлении.

  Книга представляет особую ценность для всех, кто интересуется опытом экономических преобразований в динамично развивающихся странах. Она позволяет системно и последовательно проследить ключевые экономические реформы Президента Н. А. Назарбаева в их развитии: день за днём, год за годом. 

 • ГАФОРОВ А. ЕЛІНЕ ЕЛЕУЛІ ЕЛБАСЫ. - Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2014. - 274 бет.
  ГАФОРОВ А. ЕЛІНЕ ЕЛЕУЛІ ЕЛБАСЫ. - Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2014. - 274 бет.

  Жиырма жылдан астам уақыптан бері Қазақстанда өтіп жатқан өмірлік маңызы бар оқиғалардың бәрі де көрнекті мемлекет қайраткері, қазақстандықтардың әлем мойындаған жалпыұлттық көсемі Нұрсұлтан Назарбаевпен тығыз байланысты. Ол мықты мемлекеттің іргетасын қалады. Сол арқылы өз халқын даңққа бөлеп, әлемдегі миллиондаған адамдардың құрметіне ие болды.

  Тәжікстанда шығарылған Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев туралы бұл кітапта автор саясаткер тікелей ұлттың  мүддесін көздесе, ұлтын өзінен де жақсы көрсе, табиғатынан тума дарынға ие болса және сол дарынын өз хадқына қызмет етуге бағыштаса, көп нәрсе жасай алатынын көрсетуге тырысады.

  Кітаптың біраз бөлігі Нұрсұлтан Назарбаев өмірінің негізгі кезеңдеріне арналады. Әрі соның бәрінің лейтмотиві кітап кейіпкерінің еңбекке деген көзқарасын, борышын сезінуін, отандастарына деген қамқорлығын көрсетеді.

  Осы кітап оқырманға Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тұлғасын барынша жақсырақ танып-біліп, осынау тұлға басқарған мемлекеттің сәтті дамуының себебін тусінуге көмектеседі деп үміттенеміз.

  Кітапта Қазақстан Президенті  Нұрсұлтан Назарбаевтың авторлық шығармалары, сөйлеген сөздері, сұхбаттары мен Қазақстан халқына арнаған Жолдауы кеңінен қолданылады.

 • Тайыр Мансұров.НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ ӨМІРДЕ ЖҮЗЕГЕ АСҚАН ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЖОБАСЫ. - М.: Реал-Пресс, 2012. - 320с. + вкл.
  Тайыр Мансұров.НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ ӨМІРДЕ ЖҮЗЕГЕ АСҚАН ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЖОБАСЫ. - М.: Реал-Пресс, 2012. - 320с. + вкл.

  Бұл кітапта тұңғыш рет Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсүлтан Назарбаевтың 1994 жылғы наурызда   М.В.Ломоносов атындағы ММУ-де ұсынған Еуразия жобасының жүзеге асырылуы құжаттық негізде жан-жақты көрсетілген.

  Еуразиялық экономикалық қауымдастық, Кедендік одақ және қалып-тасып жатқан Біртұтас экономикалық кеңістік Нұрсүлтан Назарбаев жобасының өмірде нақты іске асырылуының дәлелі болып табылады.

  Монографияның авторы, белгілі қазақстандық саясаткер және дипломат, Еуразиялық экономикалық қауымдастықтың Бас хатшысы, са-ясат ғылымдарының докторы Т.А.Мансұров Нұрсұлтан Назарбаевтың Еуразия жобасының посткеңестік елдердің алдында жаңа мүмкіндіктер мен көкжиекті келешек ашатын тиімді экономикалық және әлеуметтік дамудың тетікті құралы ретіндегі тарихи ролін жүйелі түрде ашып көрсеткен.

  Басылым көпшілік оқырманға, ғалымдарға, мемлекеттік басқару мен халықаралық қатынастар саласының мамандарына және осы заманғы тарих мәселелеріне қызығушыларға арналған. 

 • Сааданбеков Ж. Нурсултан Назарбаев. Законы лидерства. Научно-популярное издание - Астана: «Култегш», 2005 - 608 стр. Книга известного кыргызского политика, ученого и дипломата Жумагула Сааданбекова, которую вы открыли, не только интересна, но и во мн
  Сааданбеков Ж. Нурсултан Назарбаев. Законы лидерства. Научно-популярное издание - Астана: «Култегш», 2005 - 608 стр. Книга известного кыргызского политика, ученого и дипломата Жумагула Сааданбекова, которую вы открыли, не только интересна, но и во мн

  Книга известного кыргызского политика, ученого и дипломата Жумагула Сааданбекова, которую вы открыли, не только интересна, но и во многих отношениях уникальна. Судя по названию, это очередное жизнеописание политика и его следует ставить на полку среди книг серии «Жизнь замечательных людей». Однако книга уникальна тем, что автор не замыкается на жизнеописании Первого президента Казахстана, а через его интеллектуально-мировоззренческую эволюцию раскрывает ценный исторический опыт социальной, политической и экономической модернизации Казахстана, ставшего сегодня региональным лидером в Содружестве Независимых Государств.

   Пройдя вместе с автором весь жизненный путь Назарбаева, читатель, думается, сам сможет ответить на вопрос, какими чертами должен обладать лидер, который, поднявшись на вершину иерархии власти и проводя самые радикальные, подчас непопулярные реформы на протяжении двух последних воистину судьбоносных, драматичных десятилетий сумел постоянно пользоваться высокой поддержкой своего народа. Читатель также убедится, что и сегодня он чрезвычайно востребован временем, ходом событий, народом Казахстана, уверенно и достойно представляет свою страну на мировой арене, пользуется высочайшим авторитетом в мировом масштабе как один из выдающихся государственных деятелей конца XX-начала XXI веков. 

 • Назарбаев Н. Хроника глобального диалога. Казахстан в контексте мировых тенденций: Сб. выступлений. - Алматы: Раритет, 2015. - 304 с.
  Назарбаев Н. Хроника глобального диалога. Казахстан в контексте мировых тенденций: Сб. выступлений. - Алматы: Раритет, 2015. - 304 с.

  Сборник выступлений Президента Республики Казахстан содержит избранные концептуальные речи Н.Назарбаева по самым актуальным темам международной политики. Представленные в нем материалы дают возможность ознакомиться с казахстанским видением важнейших мировых проблем и предложениями по их решению.

  С момента обретения независимости с самых высоких трибун авторитетнейших диалоговых площадок, форумов и конференций лидер Казахстана представляет позицию нашей страны как активного участника международных процессов. В выступлениях Н.Назарбаева четко прослеживается приверженность Казахстана к построению демократического государства с конкурентоспособной рыночной экономикой и уникальной культурой толерантности, вносящего значимый вклад в созидание нового глобального миропорядка, основанного на приверженности идеалам сотрудничества, всеобъемлющей безопасности и устойчивого развития.

  Сборник дает представление об этапах становления и развития международной политической культуры Казахстана - от молодой республики до государства, нашедшего достойное место в мировой системе координат, признанного надежным геополитическим партнером и региональным лидером.

 • Не шелковый путь. — М.: Международные отношения, 2015. — 480 е.: ил. — Сер. «Мировые лидеры».
  Не шелковый путь. — М.: Международные отношения, 2015. — 480 е.: ил. — Сер. «Мировые лидеры».

  Становление первого президента независимого Казахстана представлено в контексте событий, сопровождавших подъем и упадок Советского Союза, зарождение новых независимых государств. Происхождение и трудовая биография Нурсултана Назарбаева во многом типичны для тех кругов советского руководства, которые поддерживали преобразование прежней политической системы. Но в отличие от большинства реформаторов периода перестройки, Назарбаев с самого начала был нацелен не на разрушение, а на созидание. Обеспечив в стране устойчивый мир и стабильность, он построил успешное современное государство. Сохраняя тесные связи с бывшими республиками СССР, Казахстан смог выстроить партнерские взаимовыгодные отношения с ключевыми странами Востока и Запада.Закрытие Семипалатинского ядерного полигона и активная роль Назарбаева в международных миротворческих инициативах сделали его известным и авторитетным политическим деятелем современности.Книгой русского писателя Сергея Плеханова о Нурсултане Назарбаеве — человеке и политике — издательство «Международные отношения» открывает серию «Мировые лидеры».