Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл.Независимости Республики Казахстан 25 лет

 • Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері. Тәуелсіздік нышандары. - Алматы. Фотокітап. «Тау Кайнар», 2015 - 324 б., қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде,көркем безендірілген.
  Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері. Тәуелсіздік нышандары. - Алматы. Фотокітап. «Тау Кайнар», 2015 - 324 б., қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде,көркем безендірілген.

  Көркем безендірілген фотокітап Мемлекеттік рәміздер мен Тәуелсіздік нышандарына арналған.

   

  Көпшілік оқырманға ұсынылады.

 • Артықбаев Ж.О., Пірманов Ә.Б. ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ (энциклопедиялық басылым). - Алматы: Атамұра, 2008. - 544 бет, суретті, карталы. Бұл энциклопедиялық басылымда көне заманнан бүгінгі күнге дейінгі бірнеше мыңжылдықты қамтитын Қазақстан тарихы
  Артықбаев Ж.О., Пірманов Ә.Б. ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ (энциклопедиялық басылым). - Алматы: Атамұра, 2008. - 544 бет, суретті, карталы. Бұл энциклопедиялық басылымда көне заманнан бүгінгі күнге дейінгі бірнеше мыңжылдықты қамтитын Қазақстан тарихы
 • Қойгелдиев М. Қазақ Елі: Ұлттық бірегейлікті сақтау жолындағы күрес (XIX ғ. - XXI ғ.басы) Монография. М. Қойгелдиев - Алматы: «Каратау КБ» ЖШС, «Дәстүр», 2014.- 432 б. Қазақ елінің тарихы - ұлттық құндылықтар мен болмыс үшін, яғни, қазіргі ғылым тілінде
  Қойгелдиев М. Қазақ Елі: Ұлттық бірегейлікті сақтау жолындағы күрес (XIX ғ. - XXI ғ.басы) Монография. М. Қойгелдиев - Алматы: «Каратау КБ» ЖШС, «Дәстүр», 2014.- 432 б. Қазақ елінің тарихы - ұлттық құндылықтар мен болмыс үшін, яғни, қазіргі ғылым тілінде
 • Шаханов М. Желтоқсан эпопеясы: Деректі роман.1 том. -Алматы, 2006. - 624 бет. Шығармалары дүние жүзінің 40-тан астам тілдеріне аударылған.
  Шаханов М. Желтоқсан эпопеясы: Деректі роман.1 том. -Алматы, 2006. - 624 бет. Шығармалары дүние жүзінің 40-тан астам тілдеріне аударылған.
 • Салғараұлы Қ. Ұлы Дала. - Астана: Фолиант, 2013. - 520 бет. Көне дүние тарихының білгірі, жазушы-ғалым Қойшығара Салғараұлының «Ұлы Дала» атты жаңа кітабы ежелгі және ортағасырлык далалыкқ империялардың тартысты да талайлы тарихының жаңаша көзкараспен ж
  Салғараұлы Қ. Ұлы Дала. - Астана: Фолиант, 2013. - 520 бет. Көне дүние тарихының білгірі, жазушы-ғалым Қойшығара Салғараұлының «Ұлы Дала» атты жаңа кітабы ежелгі және ортағасырлык далалыкқ империялардың тартысты да талайлы тарихының жаңаша көзкараспен ж
 • Қазақ мемлекеттілігінің тарихы (ежелгі және ортағасырлық кезең). Монографиялық зерттеу. - Алматы: "Адамар" ЖШС, 2007. -432 б.
  Қазақ мемлекеттілігінің тарихы (ежелгі және ортағасырлық кезең). Монографиялық зерттеу. - Алматы: "Адамар" ЖШС, 2007. -432 б.

  Ш.Ш. Уәлиханов атындагы Тарих және этнологня институтының ғылыми қызметкерлері даярлаған «Қазақ мемлекеттілігінің тарихы (ежелгі және ортағасырлық кезең)» атты бұл кітап қазақ жерінде шаңырақ көтерген мемлекеттік құрылымдардың арасындағы байланысты анықтауды көздеген арнайы зерттеу болып табылады.

   Кітап авторларының ортақ тұжырымы бойынша, қазақ мемлекеттілігі – казақ даласында көне замандардан бері түрлі тарихи кезеңдерде тарих сахнасына көтеріліп, уақыт өте жаңа мемлекеттік құрылымдарға ығысып жол беріп отырған мемлекеттердің табиғи жалғасы әрі мұрагері. Мұндай тұжырым - Отан тарихын зерттеу және баяндау ісінде орын алып келген кемшіліктерді (мәселен, ірі тарихи үрдістер мен оқиғалар арасындағы логикалық байланыстың әлсіздігі) жою бағытында жасалған батыл қадам.

   

  Еңбек Отан тарихының тылсым сырларын білуге құштар оқырманға, тарих пәнінің оқытушылары мен студент жастарға арналған.

 • История казахской государственности (древность и средневековье): Монографическое исследование - Алматы: изд. «Адамар», 2007. - 416 с.
  История казахской государственности (древность и средневековье): Монографическое исследование - Алматы: изд. «Адамар», 2007. - 416 с.

  Монографическое исследование, подготовленное группой историков, раскрывает вопросы исторической преемственности в развитии государственности па территории Казахстана в древности и средневековье.Показывает связь государственно-политических институтов Казахского государства с предшествовавшими политическими объединениями. Освещены некоторые вопросы военно-политической истории, государственного устройства, социально-экономического состояния и культуры государств древности и средневековья - саков, уйсуней и канглы, западных тюрков и тюргешей, карлу ков и огузов, кимаков и кыпчаков, пайманов и кереитов, государства Караханидов. Рассмотрены вопросы истории Казахстана периода монгольского владычества в XIII веке. Вопросы формирования казахской государственности в позднее средневековье в рамках государств Ак-Орда, Могулистан и Ногайская Орда изложены с учетом новейших достижений исторической науки. Предложена новая трактовка политической истории Казахского ханства, исследуются проблемы социально-экономического и административно-территориального устройства государств позднего средневековья.

   

  Книга рассчитана на историков, преподавателей и учителей истории, студентов и всех, кто интересуется историей становления казахской государственности

 • АЛАШТЫҢ АРДАҒЫ (елтанымдық және тілтанымдық жинақ). Құраст. Е.Е.Тілешов, Г.П.Әріпбек. Астана: «Руханият», 2010ж - 264 бет. Бұл жинақ ұлтының, елі мен жерінің тарихын, мәдениеті мен өнерін, дәстүрі мен салтын, халқының қоғамдык-әлеуметтік және рухани даму
  АЛАШТЫҢ АРДАҒЫ (елтанымдық және тілтанымдық жинақ). Құраст. Е.Е.Тілешов, Г.П.Әріпбек. Астана: «Руханият», 2010ж - 264 бет. Бұл жинақ ұлтының, елі мен жерінің тарихын, мәдениеті мен өнерін, дәстүрі мен салтын, халқының қоғамдык-әлеуметтік және рухани даму