Елбасы жол–елдіктің жолы. Путь президента путь страны

 • Инициативы, направленные в мир / Под ред. М.Х. Абусеитовой.- Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2011. - 400 с. (с илл.).
  Инициативы, направленные в мир / Под ред. М.Х. Абусеитовой.- Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2011. - 400 с. (с илл.).

  В книге рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением внешнеполитических инициатив Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, которые не только получили широкое международное признание, но и стали значимым фактором системы международных отношений и региональной безопасности. Это, в частности, инициативы по развитию и укреплению межэтнического, межкультурного и межрелигиозного диалога, по созданию, продвижению и устойчивому развитию таких международных, межгосударственных организаций и интеграционных объединений, как ООН, ОБСЕ, ОИС, СВМДА, ДВЗЯИ-ДНЯО, I1JOC, ЕврАзЭС, Таможенный Союз, Съезд лидеров мировых и традиционных религий и др.Современные условия глобализации, изменения структуры международных отношений диктуют необходимость изменения устоявшегося подхода к деятельности организаций и объединений. Новый взгляд сопряжен с укреплением безъядерного мира, интеграционного сотрудничества, созданием инновационной экономики, основанной на знаниях, переплетением вопросов межгосударственного взаимодействия с социальными, экономическими, технологическими вопросами. Все это в значительной мере получило отражение в инициативах Президента Казахстана и уже стало мировой историей.

  Монография рассчитана на широкий круг читателей - историков, востоковедов, политологов, экономистов, Руководитель проекта - М.Б.Касымбеков, доктор политических наук, профессор

 • Сұлтанов Қ. «Елбасы және Қазақ мемлекеттігі» / Қ. Сұлтанов. - Алматы: «Баспагерлер, полиграфистер және кітап таратушылар Ассоциациясы», 2015. - 488 б. + 12 б. жапсырма.
  Сұлтанов Қ. «Елбасы және Қазақ мемлекеттігі» / Қ. Сұлтанов. - Алматы: «Баспагерлер, полиграфистер және кітап таратушылар Ассоциациясы», 2015. - 488 б. + 12 б. жапсырма.

  Қазақстан Республикасы Парламент Мәжілісі Халық-аралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі Қуаныш Сүлтанов жылдар желісінде жазылған осы мазмұнды кітабына Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бейбіт әрі жасампаздық жолымен ешкімнің құқын шектемей, Қазақ елінің әлемдік дәрежеде өсіп-өркендеу жетістіктері мен жаңа дәуірдегі мемлекетіміздің мақсат-мүдделерін арқау етеді.

  В книге депутата, члена Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Куаныша Султанова отражена многогранная деятельность Главы государства Нурсултана Назарбаева в становлении, динамичном развитии и укреплении международного авторитета молодого государства. 

 • Назарбаев Н.А. Будушее свободной страны - Астана, 2013. - 257 с.
  Назарбаев Н.А. Будушее свободной страны - Астана, 2013. - 257 с.

  Книга для молодежи   В сборник входят  избранные цитаты Главы  Государства об единстве, человеческин ценностях, патриотизме, государстве, глоболизоиии, политике и экономике, иибилизаиии и культуры. Сборник издан на трех языкам: казахском, русском и английском.

  Nazarbayev .N.A.  The future of the free country  Astana, 2013.- 257 p.

  This collection includes selected quotes by the  Predident about unity, human values, patriotism, statehood, globalization, policy ond economy, civilization and culture.

   

  The book was/ published in three languages: Kazakh, Russian and English

 • Назарбаев Н. Ә. Таңдамалы сөздер. - Астана: «Сарыарқа» баспасы, 2014. - 1989-1991 жж. - 612 б.
  Назарбаев Н. Ә. Таңдамалы сөздер. - Астана: «Сарыарқа» баспасы, 2014. - 1989-1991 жж. - 612 б.

  Н. Ә. Назарбаев. Таңдамалы сөздер» көп томдық басылымының бірінші томына Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 1989-1991 жылдар аралығында жұртшылық алдында сөйлеген өзекті сөздері кіргізіліп отыр. Онда Қазақстанның тәуелсіздігі жарияланғанға дейін қайта құрудың соңғы жылдарында болған оқиғалар бейнеленеді, ал бұл кезеңде КСРО-ның ыдырауы жағдайында Қазақстан халқының егемендік, демократия мен еркін нарық пайдасына өз тағдырын өзі анықтауының тарихи үдерісі жүрін жатқан болатын.

 • Назарбаев Н. Ә. Таңдамалы сөздер.- Астана: «Сарыарқа» баспасы, 2014.- 1991-1995 жж. - 736 б.
  Назарбаев Н. Ә. Таңдамалы сөздер.- Астана: «Сарыарқа» баспасы, 2014.- 1991-1995 жж. - 736 б.

  «Н. Ә. Назарбаев. Таңдамалы сөздер» көп томдық басылымының екінші томына Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 1991-1995 жылдар кезеңінде жұрт алдында сөйлеген өзекті сөздері енгізілді. Мұнда тоталитарлық жүйе қирап, мемлекеттіліктің жаңа үлгісін іздеу мен нарықтық экономиканың қалыптасу үдерісі жүрген ең қауырт және айқындаушы кезеңдердің бірі - Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы жылдарындағы оқиғалар баяндалады

 • Назарбаев Н. Ә.Таңдамалы сөздер.- Астана: «Сарыарқа» баспасы, 2014. - 2003-2005 жж. - 744 б.
  Назарбаев Н. Ә.Таңдамалы сөздер.- Астана: «Сарыарқа» баспасы, 2014. - 2003-2005 жж. - 744 б.

  «Н. Ә. Назарбаев. Таңдамалы сөздер» көп томдық басылымының төртінші томында Қазақстанның Тұңғыш Президентінің көпшілік алдында сөйлеген өзекті сөздері ұсынылған, оларда елдің тұрақты экономикалық өрлеу арнасына шығуы, саяси жүйенің одан әрі демократиялануы және АӨСШК, Еуразия медиа-форумы, Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі сияқты ірі халықаралық бастамалардың сыртқы саяси деңгейде жүзеге асуы сипатталады.

  Томға енген сөздердің көлемі елеулі екені ескеріле отырып, кітап екі бәлімге бөлінді.

   

  Бұл кітап тертінші томның екінші бөлімі болып табылады, ол 2003-2005 жылдарды қамтиды.

 • Лидер и Независимость / М.Б.Касымбеков. — Алматы: «Казаң энциклопедиясы» 2010. — 200 с. + 16 с. цв. вкл.
  Лидер и Независимость / М.Б.Касымбеков. — Алматы: «Казаң энциклопедиясы» 2010. — 200 с. + 16 с. цв. вкл.

  Становление и развитие Республики Казахстан неразрывно связано с политической биографией основателя государства, Первого Президента Республики Казахстан и общепризнанного лидера нации — Нурсултана Абишевича Назарбаева.

  В этой книге в краткой и обобщенной форме излагается история суверенного Казахстана сквозь призму деятельиости Н.А.Назарбаева, а также приведены оригинальные тексты отдельных выступлении Главы государства, сделанных им в разные годы.

   

  Книга адресована ученым-обществоведам, преподавателям, учащимся и всем, кто интересуется опытом казахстанских реформ.

 • Политики, духовные лидеры, интеллектуалы и бизнесмены мира о Н.А. Назарбаеве.— Алматы: Атамұра, 2005 — 288 стр., илл.
  Политики, духовные лидеры, интеллектуалы и бизнесмены мира о Н.А. Назарбаеве.— Алматы: Атамұра, 2005 — 288 стр., илл.